پروژه دایلوکس DIALux

پروژه دایلوکس DIALux

پروژه دایلوکس DIALux

پروژه روشنایی فنی 

الهام گرفته از کتاب دکتر کلهر

برای دانشجویان رشته برق

پروژه شامل محاسبات روشنایی فنی بصورت فرمولی در روش های:

1- روش لومن مبنی بر آزمایش های اولیه 

2- روش لومن استفاده از شاخض فضا

3- روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه ای

 محاسبات سیستمی نیز با استفاده از نرم افزار دیالوس DIALux بطور بسیار دقیق انجام شده است

موفق باشید